Polityka prywatności

I. Zasady prywatności

Spółka Greenstock z siedzibą w Zielonce, przy ul. Pistacjowej 16 (dalej: „Spółka”), właściciel serwisu www.greenstock.pl (dalej: „Serwis”), szanuje Państwa prywatność oraz ceni sobie Państwa zaufanie.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mogą nam Państwo udostępniać podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookie w naszym Serwisie.

Korzystając z Serwisu możecie Państwo zapoznać się zakresem naszej działalności i świadczonymi usługami, skontaktować się z naszymi specjalistami aby uzyskać więcej informacji w interesującym temacie lub w celu otrzymania oferty.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo. Regularnie kontrolujemy wprowadzone środki pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

 

1. Dane osobowe

Co do zasady Spółka nie zabiega o Państwa personalną identyfikację w związku z Państwa aktywnością w Serwisie. Niekiedy jednak identyfikacja jest konieczna. Dzieje się tak chociażby w przypadku przesłania do nas formularza kontaktowego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 

2. Gromadzenie danych osobowych

Spółka będzie gromadziła dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach, przedstawianych przed lub w trakcie pozyskiwania danych i nie będzie ich wykorzystywała w sposób wykraczający poza te cele.

Gromadzone będą wyłącznie te informacje, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Możecie Państwo przekazać Spółce dane osobowe, wypełniając formularze w Serwisie lub korespondując przez telefon, e-mail, komunikator lub w inny dostępny sposób. Informacje, które Państwo podacie, mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę firmy i stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.

W odniesieniu do każdej Państwa wizyty w Serwisie, Spółka może automatycznie zbierać informacje za pomocą typowych narzędzi do gromadzenia informacji, takich jak pliki cookie, logi, sygnały nawigacyjne w sieci Web, piksele i podobne technologie dotyczące Państwa urządzenia oraz korzystania z Serwisu. W szczególności, Spółka może automatycznie zbierać następujące informacje: adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersja przeglądarki, strefa czasowa ustawienia, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, pełny strumień kliknięć w Serwisie (w tym data i godzina), czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyt na określonych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesunięcia kursora) oraz metody używane do opuszczania strony.

 

3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie osoby, które działają z upoważnienia Spółki lub na podstawie umowy powierzenia. Dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem podmiotom nieupoważnionym.

Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych przez Spółkę.

Państwa dane osobowe, bez Państwa wcześniejszej zgody, nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym dla ich własnych celów.

 

4. Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zebrane lub dłużej niż jest to określone przepisem prawa lub uzasadnionym interesem prawnym Spółki albo do wycofania zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

 

5. Bezpieczeństwo danych

Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności Państwa danych osobowych.

Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie będą modyfikowane, udostępniane lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są upoważnione do dostępu do danych.

 

6. Linki do stron osób trzecich

W Serwisie mogą być zamieszczone linki do stron innych podmiotów. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zaleca się zapoznanie z polityką prywatności zamieszczoną na tych stronach przed skorzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

 

7. Akceptacja polityki prywatności

Korzystanie przez Państwa z Serwisu i przekazywanie Spółce danych, oznacza akceptację niniejszych warunków polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, należy nie korzystać z Serwisu i nie przekazywać danych osobowych.

 

II. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W zależności od relacji ze Spółką, jaka będzie Państwa łączyła w związku z nawiązanym kontaktem, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach prawnych i w różnych celach. Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

 

Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych?

W związku z nawiązaniem kontaktu, korzystaniem z funkcjonalności lub usług dostępnych w Serwisie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, na podstawie i przez okres:

 

 1. Kontakt poprzez formularz kontaktowy celem jest  umożliwienie Państwu kontaktu w formie elektronicznej podstawa prawna uzasadniony interes administratora,  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest możliwość udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, pytania i wnioski zainteresowanych. Historia korespondencji przetwarzana będzie nie dłużej niż przez okres 6 lat lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 2. Kontakt telefoniczny celem jest umożliwienie Państwu kontaktu telefonicznego. Podstawa prawna uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania i wnioski zainteresowanych. Jeżeli rozmowa jest nagrywana (o czym wcześniej zostaną Państwo poinformowani) to nagrania z rozmów przetwarzane będą nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 3. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie oraz do funkcjonalności Serwisu (cookies techniczne i analityczne) - zapisywanie na Państwa urządzeniu plików cookie w celach analitycznych i funkcjonalnych. Podstawa prawna uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest utrzymanie i poprawa funkcjonalności Serwisu, tworzenie zagregowanych statystyk, analiz, badanie ruchu, uwierzytelnianie logowania i zapisywanie sesji, zapewnienie bezpieczeństwa cookies analityczne przechowywane są na Państwa urządzeniu maksymalnie do 2 lat od momentu ich zainstalowania. Mogą Państwo wcześniej wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania poprzez usunięcie lub zablokowanie cookies w Państwa przeglądarce. Instrukcje zawarte są w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, dla których mają zostać lub zostały zebrane. Zablokowanie niektórych plików cookie może skutkować brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

 1. Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W związku ze swoją szczególną sytuacją, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże: 1) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub 2) podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
 6. W przypadku danych zapisanych w cookies, uwzględnienie sprzeciwu może nie być możliwe z uwagi na brak możliwości jednoznacznego określenia, że wnioskujący jest osobą, której dane są przetwarzane. W tej sytuacji możecie Państwo samodzielnie usunąć ze swojej przeglądarki zainstalowane ciasteczka – wskazówki jak to zrobić znajdują się w części III. niniejszej Polityki prywatności.

 

Kto może być odbiorcą danych?

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby możliwe było zagwarantowanie wysokiej jakość produktów i usług oferowanych przez Spółkę.
 2. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie Spółki jako administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych.
 3. Państwa dane osobowe, bez Państwa wcześniejszej zgody, nie są i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny. Dane są udostępniane jedynie na użytek administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia.
 4. Odbiorcami Państwa danych będą w szczególności osoby zatrudnione przez Spółkę i upoważnione do ich przetwarzania.